recloud

六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】

六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】方案:

HK-CMI-normal
测速面板:hkcmi.666cloud.tech
1vCPU
1G 内存
20G SSD高速硬盘
50Mbps 峰值带宽
双向800GB流量
¥50.00 CNY月繳
¥5.00 設定費 
立即購買

六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】如下,具体自己看分析哦~

六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 4.75 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 1.12 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.165.81 10.33 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 *
 5 *
 6 *
 7 202.97.43.81 13.26 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8 113.96.5.134 17.69 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9 *
10 113.108.209.1 36.29 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.33 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 9.39 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.165.81 4.19 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 *
 5 59.43.39.233 38.55 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 59.43.138.53 39.07 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 7 101.95.88.62 39.22 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 101.95.206.2 52.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 9 222.73.35.102 47.17 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 7.15 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 15.11 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.165.81 2.33 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 203.22.178.98 39.48 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 5 *
 6 59.43.19.93 46.65 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
 7 *
 8 36.110.251.122 42.28 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.68 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 41.34 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.166.149 74.13 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 *
 5 *
 6 59.43.130.125 8.76 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7 219.158.38.245 65.85 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8 219.158.125.157 60.82 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9 120.83.0.54 63.50 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 120.80.79.194 64.01 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 30.73 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 1.11 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.165.81 2.36 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 *
 5 *
 6 59.43.22.5 33.58 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 7 219.158.40.173 60.00 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 8 *
 9 *
10 112.64.250.202 56.57 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 58.247.8.153 65.78 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.42 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 39.61 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.166.149 2.39 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 *
 5 *
 6 59.43.19.93 60.21 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
 7 202.97.42.13 40.01 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
 8 *
 9 *
10 219.232.11.202 74.33 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 61.135.113.154 133.73 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 123.125.99.1 123.15 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.42 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 172.20.13.116 5.16 ms * LAN Address
 3 123.255.90.215 63.33 ms AS3491 China, Hong Kong, hkix.net
 4 223.120.2.117 63.56 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 5 223.120.2.82 63.14 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 6 *
 7 221.183.92.21 64.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8 *
 9 *
10 211.136.204.109 94.29 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 211.139.180.110 68.10 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 211.139.180.110 104.65 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 120.197.234.140 68.58 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 120.196.212.25 67.79 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 43.68 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 172.20.13.116 0.57 ms * LAN Address
 3 *
 4 223.120.2.117 57.45 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 5 *
 6 *
 7 *
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.52 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 172.20.13.116 0.64 ms * LAN Address
 3 *
 4 223.120.2.117 57.67 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 5 223.120.22.142 91.04 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
 6 221.183.55.106 90.97 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 7 221.183.25.201 76.57 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 8 221.183.89.102 76.08 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
 9 *
10 *
11 211.136.67.166 79.36 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
12 211.136.95.226 78.08 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
13 211.136.95.226 79.07 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 211.136.25.153 79.41 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1 1.32.249.129 0.57 ms AS64050,AS152194 China, Hong Kong, rackip.com
 2 203.34.194.97 1.07 ms AS23764 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 3 69.194.165.81 2.26 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 4 203.22.178.98 36.70 ms * China, Hong Kong, ChinaTelecom
 5 59.43.182.109 37.81 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
 6 59.43.131.253 43.71 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
 7 219.158.40.165 77.25 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 61.149.212.242 101.92 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 218.241.255.138 125.97 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
15 218.241.253.134 97.78 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
16 211.167.230.100 126.88 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG

----------------------------------------------------------------------------------
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】
六六云怎么样?测评六六云香港CMI线路VPS【港HK-CMI/CN2/BGP-HK-CMI-normal】