recloud

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

关于六六云,站长已经在文章<六六云666clouds:欧美双ISP原生IP VPS,适合tiktok/chatgpt,免备案建站业务>中介绍,这里我们测评下商家目前卖的最好的VPS套餐也就是分类:美国原生US(tiktok、chatgpt)下的【美国原生IP / CN2 GIA / G口】产品,一起来看看六六云怎么样。套餐方案如下:

美国原生IP / CN2 GIA / G口,IP:支持tiktok、chatgpt,解锁netflix(新购买未解锁发工单更换),测速面板:awe-us-cn2.666cloud.tech
vCPU:1核
内存:1GB
流量:800GB
带宽:1Gbits 双向CN2 GIA精品线路
¥55.00 CNY月繳
 立即購買

六六云洛杉矶CN2 GIA VPS测评:

基础信息与描述一致,默认自带开启了BBR,解锁tiktok、chatgpt,解锁原生奈菲;磁盘读取速度408MB/s左右

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

fio继续看下磁盘读取数据

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

ping多节点网络延迟情况

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

VPS丢包率测试

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

是美国原生IP,ISP IP

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

speedtest国内外节点测速,是G口带宽的模样!

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

iperf3欧美10G带宽节点测速

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

亚洲部分节点测速

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

全球部分节点测速

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

去程路由追踪测试

电信去程

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

联通去程

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

移动去程

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

回程路由追踪测试

三网回程均走电信CN2优质线路

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

回程路由详情,均走59.43号段节点,即CN2 GIA线路

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.80 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 4.40 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 2.45 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.182.102 147.14 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 6 *
 7 *
 8 202.97.43.81 150.47 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9 *
10 113.96.5.213 152.20 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 113.108.209.1 151.49 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.77 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 4.25 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 0.65 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 *
 6 *
 7 59.43.22.5 141.47 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 101.95.88.162 137.51 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
 9 *
10 222.73.35.130 137.09 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.79 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.27 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 0.99 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.189.33 128.08 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 59.43.38.149 128.84 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 7 59.43.22.5 142.38 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 59.43.46.81 156.08 ms * China, Beijing, ChinaTelecom
 9 *
10 36.110.244.46 156.78 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.65 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.34 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 1.00 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.184.117 145.79 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.16.181 149.06 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8 219.158.38.245 166.16 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9 219.158.10.249 163.71 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 112.91.0.246 168.47 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 120.80.175.70 164.76 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.74 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.25 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 25.38 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 *
 6 59.43.39.101 123.49 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 7 59.43.130.217 132.71 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 219.158.38.241 147.30 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
 9 *
10 *
11 112.64.250.202 149.47 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 58.247.8.153 161.43 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.79 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.48 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 0.68 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.246.237 134.44 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.22.17 136.29 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 61.51.169.174 157.01 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 123.125.99.1 157.75 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.87 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.39 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 1.09 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.182.102 146.41 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 6 *
 7 59.43.16.181 150.74 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8 *
 9 *
10 *
11 221.183.90.213 160.59 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 *
13 211.136.208.114 157.87 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14 211.136.196.250 157.17 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15 211.139.180.106 160.52 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16 120.197.234.140 159.29 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 120.196.212.25 159.73 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 2.09 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.42 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 0.76 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.189.37 130.29 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 *
 7 *
 8 *
 9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 1.18 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.32 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 0.98 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.246.237 134.48 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 *
 7 *
 8 59.43.80.141 138.10 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 9 202.97.97.233 156.41 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 221.183.94.21 154.44 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.183.76.82 150.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 211.136.67.166 150.08 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
16 211.136.67.166 151.52 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
17 211.136.95.226 160.50 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
18 *
19 *
20 211.136.25.153 153.50 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1 23.26.132.1 0.73 ms AS147293 United States, California, Los Angeles, acedatacenters.com
 2 103.181.12.150 0.40 ms * China, Hong Kong, nearoute.io
 3 *
 4 118.184.22.61 1.25 ms * United States, California, Los Angeles, 51idc.com
 5 59.43.189.33 128.31 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 6 59.43.39.209 123.63 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 7 59.43.159.17 142.42 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
 8 *
 9 *
10 202.97.17.106 164.32 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
11 125.33.186.214 152.32 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
12 *
13 *
14 123.126.0.202 146.83 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.149.212.242 149.78 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 218.241.253.134 150.24 ms AS4808 China, Beijing, DRPENG
17 211.167.230.100 150.92 ms AS17964 China, Beijing, DRPENG

----------------------------------------------------------------------------------

trojan看下墙的延迟情况,134ms,还行

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

油管看韩国妹子扭屁股大腿,不卡顿,顺畅(我本地电信50M宽带)

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

其他流媒体解锁情况

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

VPS其他性能参数一览

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]

UnixBench跑分,这个配置跑1600+,不可谓不屌啊!

六六云怎么样?测评六六云最畅销款[美国原生IP/CN2 GIA/G口]